Politický program

MANIFEST SKOK - ELD

Našim politickým cieľom je vytváranie, udržiavanie a ochrana prostredia rovností príležitostí pre všetkých.

Sme si vedomí toho, že aj v demokracii neustále hrozí, že sa určitá skupina bude snažiť vytvárať podmienky pre nich výhodnejšie, čo bude automaticky znevýhodňovať ostatných.
História nás naučila, že sa treba vyvarovať toho, aby nejaká skupina získala moc, či už z dôvodov rasových, náboženských alebo akýchkoľvek iných. Preto budeme vytvárať a chrániť rovnosť príležitostí a konkurenčný charakter demokratického prostredia pre všetkých bez rozdielu.

Veríme v ľudský rozum, ale aj cit, aktivitu a zmysluplnosť ľudského bytia. Veríme, že s ohľadom na morálne zásady a rešpekt k zákonom každý človek sám dokáže najlepšie posúdiť, čo pre neho znamená šťastie a nájsť si k nemu vlastnú cestu. Možnosť slobodne sa vzdelávať, získavať potrebné zručnosti, pracovať a žiť podľa svojich predstáv považujeme za zásadné.

Sme si vedomí, že súčasťou slobody musí byť aj zodpovednosť za vlastné skutky. Sme si zároveň vedomí, že všetko, čo sa deje v globalizovanom prostredí našej planéty sa nás bezprostredne týka a súčasne aj my svojim konaním ovplyvňujeme svet okolo nás.

Sloboda pre nás nekončí iba tam, kde sa začína sloboda iného, ale aj tam, kde ohrozuje slobodu generácií, ktoré prídu po nás. Sme presvedčení, že definícia udržateľnosti kvality životnej úrovne spočíva v jasnom a nespochybniteľnom ukotvení Slovenska v jadre Európskej Únie. Podporujeme silnejšiu európsku integráciu, ktorá je garantom budúceho mieru v Európe. Chceme však, aby Slovensko v EÚ presadzovalo svoje priority sebavedomo a konštruktívne, s ohľadom na prospech celej Európy. Uvedomujeme si dôležitosť členstva v Severoatlantickej aliancii a zároveň aj dôležitosť plnenie našich záväzkov v oblasti obrany. Odmietame akýkoľvek extrémizmus, ako aj konanie, ktoré je namierené k destabilizácii Európy a sveta.

Sme principiálnymi ochrancami liberálnej demokracie. Ľudské a občianske práva sú pre nás univerzálnymi hodnotami, a preto podporujeme ich dodržiavanie nielen na Slovensku, ale po celom svete. Odmietame pragmatické kompromisy nadradenia ekonomických záujmov nad hodnoty ľudskej dôstojnosti. Vieme, že podstatou sveta a života je zmena a neistota. Napriek tomu sme presvedčení, že úlohou štátu je zabezpečiť pre svojich občanov také sociálne istoty a dôstojné životné podmienky, ktoré umožnia každému, kto o to stojí, začleniť sa do života spoločnosti. Podporujeme rozvoj otvorenej občianskej spoločnosti, v ktorej sa ľudia angažujú v spolkoch, združeniach, iniciatívach a ďalších aktivitách.

Podporujeme podnikanie, konkurencieschopnosť a chceme motivovať občanov, podnikateľov a firmy k využívaniu nových efektívnych a ekologicky šetrných technológií. Uvedomujeme si, že k zachovaniu kvality života patrí predovšetkým starostlivosť o prostredie, v ktorom žijeme. Podporujeme preto iba také nástroje hospodárskeho rastu, ktoré nepoškodzujú životné prostredie.

Podporujeme decentralizáciu nielen v riadení štátu, ale aj v rozvoji regionálnych a lokálnych ekonomík. Decentralizáciu zároveň považujeme za účinný nástroj na ochranu pred vznikom monopolov a zneužívaním dominantného postavenie na trhu. Podporujeme spoluprácu, ktorá je základom fungujúcej ekonomiky.

Chceme prispieť k premene Slovenska na krajinu, ktorá bude patriť medzi svetovú špičku vo vývoji a aplikácií nových technologických inovácií štvrtej priemyselnej revolúcie. Preto intenzívne podporujeme zmeny v systéme vzdelávania a investície do podpory vedy a výskumu.

Podporujeme kultúru, chránime kultúrne pamiatky a kultúrne dedičstvo, bez existencie ktorých by bol ohrozený cit spoločnosti a jej zmysel pre demokraciu. Túžba po umení a kráse nie je elitárstvo, ale súčasť zmysluplnej existencie ľudstva. Rozmanitosť príbehov, vyrozprávaných prostredníctvom slov alebo obrazov, v ktorých sa odráža videnie sveta sú dôležité pre zachovanie vlastnej identity a duševnej integrity nielen každého človeka, ale aj národných hodnôt.

Sme SKOK - Európski liberálni demokrati a chceme byť tou zmenou, po ktorej sami túžime.

Európska únia - pozitíva členstva pre Slovensko

Základné programové hodnoty a ciele

Kalendár udalostí

Najbližšie udalosti
Žiadna udalosť
Blog

O čo všetko by sme prišli vystúpením z Európskej únie

Tomáš zhrnul fakty, o čo všetko by Slovensko prišlo, ak by sme vystúpili z EÚ. My v SKOKu vrátane Tomáša sme presvedčení, že nie je žiadna iná lepšia alternatíva v dnešnom svete pre Slovensko, ako byť aktívnou súčasťou Európskej únie. V dobe, kedy viac než predtým sa vo verejnom priestore vyskytujú rôzne klamstvá a polopravdy o "zlom Bruseli" je veľmi dôležité, narábať s faktami a hovoriť pravdu.

Miškov zo Skoku: S Radičovou sa hanbíme priznať k liberálom pre ľudí ako Sulík a Rusko

Nie som človek pre pozície, som človek, ktorý chcel vždy niečo presadiť. Ak sa pýtate, kde sa osobne vidím o štyri roky, tak odpoviem, že pre mňa je podstatné v prvom rade to, aby sme presadili veci, s ktorými sme v roku 2010 išli do politiky.

Platy učiteľov? Nutná, no nie postačujúca podmienka (jurajmiskov)

Prosím vás, kam sme to dobačovali, keď stovky tisíc ľudí závidia ešte aj učiteľom, ktorí majú na Slovensku najnižšie platy spomedzi vyspelých krajín?

Vaše údaje boli úspešne odoslané. Ďakujeme za podporu.